HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2018

8.12. - Hasiči pomohli s přípravou akce Mikulášské hrátky a ve spolupráci s obcí připravili stánky a zázemí pro jarmark. Poté navštívili i nové prostory budovy komunitního centra.

 

16.11. - Nositelé dýchací techniky absolvovali výcvik spočívající ve vyhledávání osob a v průzkumu neznámého prostředí. Výcvik byl zrealizován v obecní budově, která ideálně posloužila danému účelu, čímž obci děkujeme za umožnění realizace výcviku v těchto prostorách.

 

26.10. - Členové Sboru dobrovolných hasičů se zúčastnili vzpomínkového aktu ke 100.výročí vzniku republiky.

 

19.10. - Hasiči provedli pravidelnou měsíční kontrolu provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, při níž byla zjištěna závada na elektrocentrále. Následující den bylo zajištěno odstranění této závady a elektrocentrála tak byla opět uvedena do plného provozuschopného stavu.

 

12.10. - Zástupci Sboru dobrovolných hasičů se účastnili okrskové schůze konané v obci Kněžpole.

6.10. - Na letošním ročníku hasičské soutěže TFA, která se uskutečnila 6.10. v Napajedlech, naši výjezdovou jednotku reprezentoval Vladimír Horák. Z celkového počtu 25 závodníků v kategorii MUŽI se náš reprezentant umístil na 15. místě s finálním časem 5:19:97 minut. Závodní trať byla oproti předcházejícím ročníkům pozměněna a přibylo na ní více překážek, přesto se nejrychlejšímu závodníkovi podařilo tuto trať zdolat v rekordním čase 3:21:39 minut.

 

27.9. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela k čerpání jímky u rodinného domu. Odčerpání vody z jímky bylo provedeno pomocí kalového elektrického čerpadla.

 

22.9. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Hasiči se zúčastnili prvního ročníku akce Topolská osmička, kdy část členů absolvovala samotný běžecký závod jako hasičští reprezentanti a další část členů pomohla hlavním organizátorům s usměrňováním dopravy a při případném zranění běžců na závodní trati, byla připravena k poskytnutí předlékařské první pomoci.

 

8.9. - Členové z výjezdové jednotky poskytli svou pomocnou ruku při přípravě a následném úklidu zázemí topolského stanoviště v rámci Slováckých slavností vín v Uherském Hradišti. Atmosféru této velkolepé kulturní akce si v mezidobí naplno vychutnali i jako její účastníci, kteří si společně s dalšími tisíci návštěvníky užili příjemný prosluněný den v krojovaném a roztančeném srdci Slovácka.

 

1.9. - Hasiči se ve spolupráci s dalšími topolskými spolky coby spoluorganizátory zúčastnili akce Den pro malé i velké, jejímž hlavním pořadatelem byla obec Topolná. Členům naší jednotky byla v dopoledních hodinách svěřena příprava dřeva a ohniště pro večerní opékání, které se ovšem díky špatnému počasí nekonalo. Mimo to měli hasiči během akce na starost i lanové stanoviště, které si mohli vyzkoušet jak malí tak velcí účastníci této akce. Pohledem hasičů byla celá akce i přes nepříznivé počasí zhodnocena jako velmi zdařilá.

 

24.8. - Při zkoušce agregátů a technických prostředků si nositelé dýchací techniky zopakovali i uživatelskou kontrolu a použití dýchacího přístroje ve zvýšených fyzických podmínkách.

 

23.8. - TECHNICKÁ POMOC - Hasiči vyjeli k likvidaci bodavého hmyzu, který ohrožoval bezpřostřední okolí rodinného domu. Prostřednictvím vhodných insekticidů a technických prostředků bylo hnízdo nebezpečného hmyzu zlikvidováno.

 

27.7. - Na místním štěrkovišti proběhlo školení zásahové jednotky, v rámci něhož byla provedena zkouška nových technických agregátů a čerpadel, které jednotka nedávno získala prostřednictvím dotací Zlínského kraje do svého vlastnictví. Více informací o této nově získané technice si budete moci přečíst již brzy v článku, který pro Vás již nyní připravujeme. Během zrealizovaného školení se členové zásahové jednotky seznámili s funkcemi nové techniky a vyzkoušeli si její činnost a provoz přímo v terénu. Mimo to se hasiči v rámci tohoto školení procvičovali i v metodickýh postupech při záchraně tonoucího člověka, které si následně prakticky osvojovali. V neposlední řadě proběhl i pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky v použití dýchacího přístroje.

 

25.6. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela v počtu 1+4 k likvidaci bodavého hmyzu v rodinném domě.

 

23.6. - Členové výjezdové jednotky se účastnili oslav založení sboru ve Spytihněvi. Více zde ...

 

19.6. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela v počtu 1+3 k likvidaci bodavého hmyzu v rodinném domě.

 

31.5. - I letos uspořádali hasiči již tradičně ve spolupráci se základní školou pro topolské děti akci pod názvem dětský den. V areálu Bůrovce tak opět proběhlo dopoledne plné her, soutěží a zábavy. Kromě dvou soutěžních stanovišť pro děti si hasiči připravili pro všechny zúčastněné i občerstvení a pravidelný přísun tekutin. Celá akce se díky výborné náladě všech účastníků a slunečnému počasí opět vydařila a my se již nyní těšíme na její další ročník.

 

29.5. - POŽÁR - Jednotka v čase 10:36 hod. vyjela v počtu 1+6 k nahlášenému požáru v zemědělském družstvu. Po přijetí na místo události byl potvrzen požár balíků sena. Pomocí jednoho C proudu, hasiči prováděli v dýchací technice hašení a rozebírání balíků sena. Vodu používali z přistavené traktorové cisterny zemědělského družstva. Po uhašení a vyklizení haly se jednotka v čase 12:17 hod. vrací zpět na základnu. Požáru se účastnili jednotky: HZS Uherské Hradiště, HZS Zlín, JSDH Bílovice, JSDH Babice, JSDH Kunovice, JSDH Napajedla, JSDH Březolupy, JSDH Mistřice.

 

25.5. - Proběhla pravidelná odborná příprava, která byla zaměřena na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Hasiči z výjezdové jednotky si tak zopakovali např. používané uzly, sebejištění, slanění a taky i sebezáchranu pomocí slanění.

 

18.5. - Hasiči se účastnili akce KOLEČKIÁDA. Bohužel díky nepříznivému počasí byla akce zrušena.

 

6.5. - Na připomenutí památky umučení patrona hasičů, svatého Floriána, jenž každoročně připadá na 4. května, byla v topolském kostele odsloužena mše svatá, které se členové místního Sboru dobrovolných hasičů zúčastnili ve slavnostních uniformách.

4.5. - Členové sboru dobrovolných hasičů se dne 4.5. zúčastnili posledního rozloučení se svým bratrem a kolegou Zdeňkem Nevařilem, který vstoupil do sboru roku 1976 a v letech 1977-1992 zastával funkci jednatele topolského sboru.

30.4. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost ředitelky ZŠ Topolná byli členové výjezdové jednotky povoláni na požární dozor při tradičním pálení čarodějnic uskutečněném na školním dvoře. V závěru akce hasiči zajistili ohniště proti samovolnému vznícení a případnému vzniku a rozfoukání ohně jeho dostatečným prolitím a vrátili se zpět na základnu.

28.4. - Sbor dobrovolných hasičů Topolná i letos již tradičně uspořádal zájezd na mezinárodní hasičskou pouť konanou na sv. Hostýně. O letošní pouti se dá navíc říct, že byla jubilejní, jelikož se na tomto poutním místě konal již její 25. ročník. Nevšedně teplé jarní počasí letos lákalo mnohem více než kdy jindy k pěší tůře, čehož využili i někteří topolští účastníci a zdolali tak vrchol tohoto poutního místa "po svých". Přítomní členové topolského hasičského sboru se poté zúčastnili slavnostního hasičského průvodu, jenž předcházel samotnému zahájení sv. mše, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Při návratu ze sv. Hostýna byla uskutečněna ještě obvyklá zastávka v obci Rusava v místní svébytné hospůdce, kde byl celý náš topolský zájezd i skrze probíhající rekonstrukci očekáván a kde jsme si všichni mohli vybrat občerstvení dle chuti a libosti.

 

17.4. a 25.4. a 26.4. - Po dokončení profesionálních stavebních prací na zateplení zadního traktu budovy hasičské zbrojnice hasiči následně svépomocí provedli i rekonstrukci a nátěr dřevěné kontrukce ventilace umístěné na věži hasičské zbrojnice. Tuto práci hasičům zpříjemňovalo nejen neobvykle parné jarní počasí, ale i jedinečný pohled z ptačí perspektivy na naši obec i její blízké okolí.

 

19.4. - V rámci pravidelného odborného školení si hasiči zopakovali proces uživatelské kontroly dýchacích přístrojů. S dýchací technikou následně proběhl praktický výcvik, v rámci něhož si hasiči procvičili a zdokonalili techniku vyhledávání osob v silně zakouřeném prostředí v prostorech hasičské zbrojnice. V průběhu tohoto školení byla provedena i praktická kontrola všech ostatních technických prostředků, jimiž jednotka disponuje.

 

22.3. - Hasiči provedli pravidelnou kondiční jízdu se zásahovým automobilem. Posléze na své základně uskutečnili kontrolu všech disponovatelných agregátů, absolvovali školení týkající se metod transportu osoby prostřednictvím páteřní desky a podrobněji se obeznámili s lékařskou výbavou dostupnou v zásahovém automobilu.

25.2. - POŽÁR - Jednotka vyjela k nahlášenému požáru popelnice. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, na jehož základě byl zjištěn požár plastového kontejneru na BIO odpad. Plamené hoření bylo majiteli domu uhašeno již před příjezdem hasičů a zasahující hasiči poté provedli na místě jen rozebrání a uhašení skrytých ohnisek. Následně se na místo požáru dostavil i vyšetřovatel požáru. Po ukončení zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

 

23.2. - Proběhla zkouška agregátů, technických prostředků ve výbavě jednotky a byla provedena kondiční jízda zásahovým automobilem.

 

10.2. - Členové Sboru dobrovolných hasičů uspořádali již po dvacáté šesté tradiční Fašank. V odpoledních hodinách byla provedena maškarní obchůzka obcí a od 20:00 se konala zábava v místní hospodě U Huberta. Více zde ...

 

26.1. - V prostorách hasičské zbrojnice se uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Společně se členy sboru a členy výjezdové jednotky se schůze účastnili i starosta a místostarosta obce Topolná.

25.1. - V rámci pravidelné odborné přípravy proběhl výcvik nositelů dýchací techniky. Školení bylo zaměřeno na orientaci, komunikaci a vyhledávání osob (zde vyhledávání předmětů) při nulové viditelnosti. Průzkumná skupina díky zakrytému zorníku masky dýchacího přístroje se musela orientovat pouze pomocí hmatu a sluchu. Hasiči na vlastní kůži poznali, jak i ve známém prostředí člověk ztratí orientaci díky nulové viditelnosti.

 


 
RSS