HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Osobní výstroj hasiče

Časy, ve kterých dobrovolní hasiči hasili požáry v jednoduchých bavlněných montérkách modré barvy, ba dokonce i ve vlastním civilním oblečení jsou naštěstí nenávratně pryč. V současné době jsou totiž hasiči (bez ohledu na to, zda jde o profesionální či dobrovolné) při výkonu své práce vystaveni mnohonásobně vyšším rizikům a nástrahám moderního zběsilého světa než kdykoli předtím.

Zásahové obleky hasičů rok 1999Zásahové obleky hasičů rok 2018

Právě proto jsou na prevenci těchto rizik z pohledu ochrany a bezpečnosti zdraví zasahujícího hasiče kladeny velmi vysoké nároky, které musí navíc odpovídat i formálním předpisům. Z tohoto důvodu je proto již standardem, že jsou v dnešní době profesionální i dobrovolní hasiči vybavováni kvalitními osobními ochrannými pomůckami, přičemž právě předpisy stanovují, jaký druh ochranných prostředků na sobě musí hasič mít při daném druhu zásahu. V rámci nabízející se otázky, kdo je povinen zajistit hasičům odpovídající ochranné prostředky, si hasiče na okamžik přirovnejme k zaměstnancům v soukromé sféře, kdy zjistíme, že těmto pracovníkům zajišťuje pomůcky osobní ochrany povinně soukromý podnik (zaměstnavatel). A zatímco u profesionálních hasičů jakožto státních zaměstnanců je role zaměstnavatele (a s ní související povinnost v rámci poskytování ochranných pomůcek) jasná, u dobrovolných hasičů je zřizovatel jednotky sboru dobrovolných hasičů obec nebo město. A jelikož je tato organizační složka zcela závislá na rozpočtu obce, spočívá proto povinnost poskytnutí potřebné výbavy právě na obci. Nutné je ovšem také dodat, že veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky se poté stává majetkem obce. V praxi to pak vypadá tak, že dobrovolní hasiči nejprve sepíší žádost pro každý zamýšlený nákup ochranných pomůcek a tuto žádost obec následně schvaluje. Nejinak tomu bylo na počátku letošního roku i u naší výjezdové jednotky, kdy byly naše řady rozšířeny o nového člena, jemuž bylo zapotřebí pořídit kompletní hasičskou výstroj i výzbroj. Ačkoli se může zdát, že největší starost pro hasiče odpadá právě schválením žádosti k nákupu potřebného vybavení, opak je pravdou. Obdobně jako ve všech oblastech existuje totiž i na trhu hasičské výstroje velké množství konkurenčních produktů v různých finančních relacích a odlišné kvalitě. A jelikož jde o produkty, které mají ochránit to nejcennější, co člověk má, tedy zdraví, měla by být při výběru brána zřetel především na jejich vysokou kvalitu a funkčnost a ne na eventuální úsporu nákladů, která by se mohla dříve či později ošklivě vymstít. Po důkladném zvážení všech těchto aspektů společně s uvážením potenciálních zásahů a rizik, ve kterých se může naše jednotka reálně vyskytnout, se tak průměrné náklady na kompletní výstroj a výzbroj pro jednoho hasiče v naší jednotce pohybují kolem 35.000 Kč. Tato částka v sobě zahrnuje následující základní výbavu:

• zásahový třívrstvý nehořlavý hasičský oblek

• zásahovou obuv

• zásahové rukavice

• zásahová přilba

• svítilnu

• identifikační polepy

• ochrannou nehořlavou kuklu

• pracovní stejnokroj pro nenáročné typy zásahů či práci na zbrojnici

Vezmeme-li pak v potaz skutečnost, že je touto kompletní výstrojí vybavena při aktuálním počtu 10 členů celá naše výjezdová jednotka, dostáváme se jen se základní osobní výbavou těchto hasičů na úctyhodnou částku. Jsme si plně vědomi, že pro obec není tato částka rozhodně žádnou levnou záležitostí, ovšem o to víc jsme za jejich podporu velmi vděční. Abychom obecní rozpočet ovšem nezatěžovali více než je nutné, snažíme se při každém pořizování výbavy pro daného člena vždy co nejlépe a nejefektivněji zohlednit jeho reálnou funkci ve výjezdové jednotce, čímž se může výsledná částka za kompletní výbavu ve výsledku u jednotlivých členů lišit. V praxi se pak dá říct, že strojník obsluhující zásahový automobil nemusí být vybaven tak kvalitní zásahovou výstrojí jako hasič, který zastává funkci nositele dýchací techniky a vystavuje svůj život tak daleko vyšším rizikům. Nicméně základní výstrojí, kterou dobrovolným hasičům striktně předepisují hasičské předpisy, musí být vybaven každý člen zásahové jednotky bez ohledu na jeho funkci v ní.

Zásahové přilby Dräger a MSA se svítilnyZásahové kalhoty připraveny k výjezdu

Někteří z Vás se ovšem nyní možná ptají, proč je nutné, aby měl osobní výbavu každý hasič, když je v podstatě nereálné, aby se u jednoho zásahu sešli všichni členové výjezdové jednotky najednou a tudíž by stačilo pořídit výstroj v počtu odpovídajícímu minimálnímu počtu členů připravených k zajištění výjezdu. Důvodů existuje hned několik. Jedním z nich je zajisté hledisko hygienické, kdy se u každého zásahu (byť sebelehčího) hasič v neprodyšném oblečení a pod hmotností osobní výstroje (která může dosáhnout až 25 kg) zákonitě zpotí a následné vzájemné půjčování této výstroje by tak rozhodně neodpovídalo hygienickým předpisům. A druhým významným hlediskem je přizpůsobení jednotlivých částí výstroje individuálním potřebám a požadavkům každého hasiče. V praxi to pak například znamená, že některému z hasičů vyhovuje mít přilbovou svítilnu umístěnou na levé straně a některému naopak na pravé, na individuálním zvážení každého hasiče je i rozmístění osobních pomůcek v zásahovém kabátě, kdy např. v levé kapse najde některý hasič vždy nůž a jiný zase nehořlavou kuklu či náhradní rukavice. V neposlední řadě je nutné zmínit, že každý člen výjezdové jednotky obdrží hasičskou výstroj do vlastnictví na základě podpisu, kterým stvrzuje, že bude o tuto svoji osobní výbavu pečovat s nejlepším vědomím a svědomím a bude ji mít tak vždy připravenou v zásahuschopném stavu. Můžeme tedy s jistou nadsázkou konstatovat, že hasiči se v žádném případě neřídí heslem:“Když chceš něco zničit, tak to někomu vypůjči“.

Zásahový třívrstvý kabátNehořlavá pracovní blůza k práci na zbrojnici či k lehčím typu zásahůNehořlavá kukla s helmou

Ačkoli jsou výše uvedené skutečnosti ohledně hasičské osobní výstroje u velkého počtu sborů dobrovolných hasičů v České republice, resp. jejich výjezdových jednotek, již standardem, existuje bohužel také ještě mnoho těch, které nedisponují ani zdaleka tak moderní výbavou jako např. naše výjezdová jednotka. I zde je ovšem nutno zmínit, že bez klíčové finanční podpory a pochopení ze strany vedení naší obce bychom zaručeně neměli tak kvalitní hasičskou výbavu, výstroj a výzbroj, jakou se může naše výjezdová jednotka v současné době chlubit. V tomto směru se nebojíme konstatovat, že právě výbavou dokážeme v mnoha ohledech zdárně konkurovat i profesionálním hasičským sborům.

Ukázka výbavy hasiče

Nejen díky tomu si dosavadního kladného přístupu obce směrem k nám, hasičům, ceníme. Taktéž si velmi vážíme faktu, že obci není lhostejná naše bezpečnost jakožto členů výjezdové jednotky, což mimo jiné dokazuje i skutečnost, že se vedení obce vždy maximálně snažilo uvolnit potřebné finanční prostředky nezbytné k udržení maximální ochrany a bezpečnosti zdraví všech našich členů při výkonu naší hasičské činnosti. 
RSS